Regulamin
 • Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. 
 • Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające rezerwację – nie można zapraszać osób postronnych.
 • Akceptujemy małe pieski do 5 kg za dodatkową opłatą.

§ 1 Rezerwacja 

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu w terminie do 3 dni od jej złożenia.  
 2. Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej 3 dni przed przyjazdem.
 3. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwacja zostaje anulowana. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 20:00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o zmianie godziny przyjazdu.
 5. Przy rezerwacji poprzez zewnętrzne platformy, płatność za rezerwację i jej odwołanie odbywa się według zasad rezerwacji obowiązujących na tych platformach.
 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Pobytu.

§ 2 Doba hotelowa i meldunek

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00.
 2. Meldunek jest możliwy w godzinach 16:00-20:00, wymeldowanie: 8:00-10:00.
 3. Na terenie Domków Zalesie mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające opłacony pobyt. Zabrania się zapraszania osób postronnych, nieposiadających rezerwacji.
 4. Zameldowanie oraz opuszczenie domku jest możliwe tylko w obecności właściciela obiektu.

§ 3 Odpowiedzialność i zasady pobytu

 1. Wynajmujący, z chwilą przejęcia kluczy, staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych.
 2. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Domków Zalesie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Staramy się, aby wyposażenie domków było w jak najlepszym stanie. Należy niezwłocznie powiadomić nas o powstałych szkodach, usterkach czy awariach.
 4. Palenie tytoniu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 5. Rozpalanie grilla/ogniska, dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu, teren wokół domków i części wspólne są monitorowane z poszanowaniem prywatności gości.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne, za wypadki losowe, za zaginięcie bądź uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Domków Zalesie, a także za zaginięcie lub uszkodzenie samochodów bądź innych pojazdów Wynajmującego.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00 rano.
 9. Osoby zakłócające spokój i porządek na terenie Domków Zalesie mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 10. Akceptujemy małe psy do 8 kg.
  a. Psy mogą poruszać się po terenie Domków Zalesie wyłącznie na smyczy.
  b. Zabrania się pozostawiania psów samych w domku.
  c. Właściciel lub opiekun psa jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w Domkach Zalesie, w szczególności zachowanie ciszy i nie zakłócanie spokoju (wypoczynku) innym Gościom
  d. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiązany jest do regularnego, zgodnego z wymaganiami i potrzebami wyprowadzania oraz natychmiastowego sprzątania po swoim psie wszelkich nieczystości.
  e. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzenia psa w celach fizjologicznych poza teren Domków Zalesie.
  f. Właściciel bądź opiekun psa odpowiada za wszystkie szkody przez niego wyrządzone i zobowiązuje się do pokrycia tych szkód w pełnej wysokości.
 11. Zapewniamy bezpłatny parking. Na każdą rezerwację przypada jedno miejsce parkingowe.
 12. Wynajmujący jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Pobytu, Regulaminu korzystania z basenu, Regulaminu korzystania z balii, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

Regulamin korzystania z basenu

 1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 2. Rozmiar basenu: 10m x 5m. Głębokość basenu: 1,2 m.
 3. Basen jest czynny od godziny 9:00 do godziny 22:00. 
 4. Zabrania się korzystania z basenu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Basen zadaszany jest w zależności od warunków atmosferycznych.
 6. Basen jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie winny przebywać pod opieką dorosłych.
 7. Z basenu mogą korzystać wyłącznie goście Domków Zalesie.
 8. Zabrania się samodzielnego przesuwania zadaszenia basenu, a także otwierania i zamykania rygli blokujących części zadaszenia. Osoba, która uszkodzi zadaszenie wskutek nieprzestrzegania regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 9. Prosimy nie włączać muzyki pod zadaszeniem basenu.
 10. Osobom korzystającym z basenu zabrania się:
  a. biegania i wtrącania do wody innych użytkowników
  b. skakania do wody
  c. wnoszenia naczyń szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  d. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
  e. jedzenia na terenie strefy mokrej (basenu, podestu basenowego, balii)
  f. palenia papierosów
  g. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych
  h. uderzania przedmiotami o zadaszenie basenu
  i. niszczenia wyposażenia
  j. wprowadzania psów na basen
  k. zanieczyszczania wody basenowej
 11. Dzieci do lat dwóch powinny kąpać się w specjalnych pielucho-majtkach stosowanych w celach ochronnych.
 12. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem w domku.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób Domki Zalesie nie ponoszą odpowiedzialności.
 14. Korzystający z basenu ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane uszkodzenia wyposażenia.
 15. Domki Zalesie nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na basenie i w strefie mokrej.
 16. Osoby nie stosujące się w w/w regulaminu będą musiały opuścić strefę basenową.

Regulamin korzystania z balii

 1. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 2. Balia jest czynna od godziny 18:00 do godziny 1:00 w nocy. Osoby korzystające z balii po godzinie 23:00 zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej.
 3. Balia przeznaczona jest dla maksymalnie 6 osób.
 4. Zabrania się korzystania z balii osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Dzieci mogą przebywać w balii wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność. 
 6. Przed wejściem do balii należy wziąć prysznic w domku. Prosimy nie chodzić boso po obiekcie przed wejściem do balii – stopy powinny być również czyste.
 7. W balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż balia i schodki mogą być śliskie. 
 8. Nie wolno siadać na rantach balii – siadać można tylko wewnątrz balii, na przeznaczonych do tego miejscach. Z balii można korzystać jedynie w pozycji siedzącej.
 9. Z balii mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. 
 10. Przeciwwskazania do korzystania z balii:
  a.  dysfunkcje układu krążenia
  b. dysfunkcje układu oddechowego,
  c. dysfunkcje neurologiczne i gastryczne,
  d. ciąża (wyłącznie po konsultacji lekarskiej),
  e. choroby zakaźne,
  f. zewnętrznie widoczne schorzenia dermatologiczne, opatrunki,
  g. nadciśnienie,
  h. cukrzyca,
  j. stany zapalne dróg moczowych,
  k. grzybica,
  l. epilepsja,
  ł. żylaki,
  m. choroby przewlekłe,
  n. choroby narządów płciowych.

12. Zabrania się:
a. wnoszenia do balii jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp. 
b.  korzystać z balii i jednocześnie spożywać artykuły spożywcze
c. zanurzania głowy i twarzy 
d. nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe